Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. передбачено, що юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи.

Відповідно до ст. 62 цього закону антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

Законом встановлено, що в обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:

 • державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. в гривень;
 • юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України«Про здійснення державних закупівель», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками юридичної особи та її текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи.

17 березня 2017 року набрало чинності Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції  від 02.03.2017 р. № 75, яким затверджено Типову антикорупційної програми юридичної особи.

 

Антикорупційна програма юридичних осіб може містити, зокрема, такі положення:

 • сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення;
 • вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;
 • норми професійної етики працівників юридичної особи;
 • права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи;
 • права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності);
 • порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) юридичної особи;
 • порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
 • умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 • процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
 • процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів;
 • порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;
 • порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;
 • застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми;
 • порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань;
 • порядок внесення змін до антикорупційної програм

 

Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою.

Для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми, правовий статус якої визначається законом.