Останнім часом доводиться чути багато питань щодо форс-мажору як підстави для невиконання своїх договірних зобов’язань. Природньо, оскільки поширення коронавірусної хвороби (Covid-19) для багатьох компаній стало реальною загрозою для подальшого функціонування бізнесу.

Що ж таке форс-мажор
Наше законодавство визначає форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Такими обставинами можуть бути, зокрема, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря тощо. Примітно, що цей перелік не є вичерпним.

Однак, самого визначення в законодавстві замало. Факт існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) засвідчує Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати шляхом видачі сертифікату про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності.

Коронавірус як форс-мажор
Як відомо, 17 березня 2020 на позачерговому пленарному засіданні ВРУ карантин віднесено до обставин непереборної сили або, простіше кажучи, визнано «форс-мажором».

Зокрема, згідно Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)” внесено зміни до ч. 2 ст. 14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”, якими факт встановлення карантину, включено до переліку форс-мажорних обставин.

Таким чином, законодавець додатково визнав можливість визнання карантину внаслідок коронавірусної хвороби (Covid-19) обставиною, що унеможливила виконання тих чи інших умов договору.

Що дає форс-мажор на практиці
Згідно частини 1 статті 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Іншими словами, компанія не несе відповідальність за неналежне виконання договору, якщо це сталося через дію обставин непереборної сили (форс-мажор). Головне – довести, що коронавірус або заходи щодо боротьби з його поширенням є обставинами, які стали причиною неможливості виконання зобов’язань (причинно-наслідковий зв’язок). Тобто, якщо ваша компанія працює під час карантину, ви не зможете використати це як аргумент для невиконання своїх зобов’язань перед контрагентами. З іншого боку, якщо внаслідок оголошення карантину ваше підприємство зупинило свою діяльність, то з великою вірогідністю, за наявності підтверджуючих документів ви зможете послатися на обставини непереборної сили.

Насамперед, доцільно задокументувати призупинення господарської діяльності у відповідній сфері (наказ, розпорядження та ін.) та письмово повідомити контрагентів щодо яких не виконуються зобов’язання або існує ризик такого невиконання внаслідок форс-мажорних обставин.

Як діяти далі
Оформити формально вплив карантину на ваш бізнес доцільно в будь-якому випадку – цілком можливо, що ваші контрагенти вирішать «не помічати» існування такого форс-мажору і, як наслідок, звернуться до суду у випадку невиконання вами своїх зобов’язань.

Ми рекомендуємо зробити декілька кроків, які цілком ймовірно допоможуть бізнесу впевненіше почуватися після закінчення карантину.

  1. Насамперед, необхідно проаналізувати свої договірні зобов’язання. Особливо ті, що під загрозою виконання.
  2. Ініціювати переговори з контрагентами з метою внесення відповідних змін до діючих договорів, виконання яких опинилося під загрозою.
  3. Письмово проінформувати своїх контрагентів щодо (можливого) невиконання чи неналежного виконання своїх договірних зобов’язань через вплив карантину.
  4.  Задокументувати призупинення господарської діяльності (наказ, розпорядження тощо). Це тільки посилить вашу позицію в переговорах.
  5.  Акумулювати документи, що підтверджують вплив карантину на діяльність компанії (листи від інших контрагентів, лікарняні працівників, приписи органів влади тощо).
  6. За необхідності звернутися до ТПП для підтвердження існування форс-мажорних обставин у вашому конкретному випадку.

На сьогодні, внаслідок коронавірусної хвороби (Covid-19), немає однозначної відповіді на багато запитань. Їх пошук має відбуватися не обов’язково в суді, але шляхом переговорів та вироблення компромісу. Дуже часто в цьому допомагають письмові докази.

Ми будемо раді надати роз’яснення та консультації з питань вірного застосування законодавства про форс-мажорні обставини в умовах оголошеного карантину та надзвичайної ситуації в Україні.